TCMB “Finansal İs­tikrar Raporu” yayımladı. Raporun konut sektörünün bugünü ve geleceği hakkında önemli detaylar mevcut.

Bireysel kredilere yönelik devreye alınan  önlemler ve politika faiz artışıyla tüketici kredilerinde büyüme zayıf­lamıştır. Bireysel kredi büyümesindeki yavaş­lama, tüketim harcamalarının dengelenme­sine ve cari işlemler dengesine olumlu katkı verecektir. Konut ve taşıt kredilerine yönelik uygulamada olan tedbirlerin de etkisiyle bu kredilerdeki zayıf görünüm sürmektedir.

Konut kredisi kullanan kişi sayı­sı ılımlı bir şekilde azalmaktadır. Mart itiba­rıyla borçlu sayısı 2 milyon kişidir. Konut kre­disi piyasasında ise faiz oranlarının görece yüksek seyrinin yanı sıra ikinci veya daha faz­la tapulu evini alacaklar için kredi değer ora­nının yüzde 75 azaltılarak uygulanmasının ve söz konusu krediler için risk ağırlığının yüzde 35’ten yüzde 150’ye çıkarılmasının konut kre­disi borcu olan kişi sayısındaki azalmada etki­li olduğu değerlendirilmektedir.

Mart 2024 itibarıyla toplam ko­nut kredisi hacmi 512 milyar TL düzeyi­ne ulaşmış olup, GSYİH’ya olan oranı yüzde 1,5’tir. Konut kredilerinin GSYİH’ye oran­ları, tarihsel ortalamalarının altında yer al­maya devam etmektedir. Son yıllarda Tür­kiye’de konut fiyatlarındaki artış nedeniyle konut alım gücünün daralması, konut kredi­lerine yönelik uygulanan dü­zenlemeler ve kredi faiz oranlarının yüksek seyretmesi, konut kredisi kullanımının ve payının azalmasına neden olmuştur. Ayrıca, Türkiye’de konut kredilerinin gelişmiş ülke uygulamalarına göre daha kısa vadeli kullan­dırılması (120 ay) ve borcun sabit faizli yapı­sı nedeniyle zaman içinde anapara borcunun azalması gibi faktörler de konut kredisi/GS­YİH oranının diğer ülke ortalamalarının al­tında kalmasında etkili olmuştur.

Artan faiz oranları, konut fiyat­larındaki yüksek seyir ve kredi taksit tutar­ları ve hane halkı geliri arasındaki uyumsuz­luk ile birlikte kamu bankalarının zayıf kredi iştahı gibi unsurların da etkisiyle 13 haftalık yıllıklandırılmış konut kredisi büyüme oranı negatif bölgeye gerilemiştir.

Konut kredisi kullanımları tarih­sel ortalamasının altında seyrederken konut satışları ağırlıklı olarak ipoteksiz satışlardan gelmektedir. Konut fiyatlarının gelmiş olduğu mevcut seviye, finansal koşullarda yaşanan sı­kılaşma ve birden fazla konut sahipliği için uy­gulanan makroihtiyati politikaların etkisiyle konut kredisi kullanımları oldukça sınırlı sey­retmektedir. Bu gelişmelerin etkisiyle 2022 yılı ikinci yarısından bu yana konut kredisi kullanımlarında ve ipotekli konut satışlarında görülen zayıf görünüm devam etmektedir.

Bireysel kredi tahsili gecikmiş alacak  oranları da geçmiş dönem or­talamalarının altında kalmaya devam et­miştir. Teminatlı yapıları ve kredi/değer oranı gibi kredi riskliliğini sınırlayan dü­zenlemelerin etkisiyle oldukça düşük TGA oranına sahip olan konut kredilerindeki TGA oranları 0,1 ile tarihsel ortalamanın al­tındaki seyrini sürdürmüştür.

Sonuç…

Konut kredilerindeki en önemli sınırla­yıcı etki bugünlerdeki faiz oranlarının yük­sek seviyesinden ziyade, BDDK’nın Ağustos 2023’teki düzenlemesi aslında. İlgili düzen­lemeden geri adım atılmış olsa, yüksek kre­di faiz oranına rağmen bireylerin yine konut kredisi kullanım eğilimlerine devam edecek­lerini düşünüyorum. Ancak TCMB Başkanı Sayın Fatih Karahan’ın cümlelerinden de an­laşıldığı üzere, yılın ikinci yarısında iç talep­te daralma beklentisi nedeniyle ilgili düzen­lemeden geri adım atılmayacak gibi de görü­nüyor, en azından yılsonuna kadar.

Diğer taraftan değer ve faiz oranı arasında­ki ters yönlü ilişki dikkate alındığında, kre­di faizlerinin yüksek olduğu bugünler aslın­da konut fiyatlarının yarınlara kıyasla göre­li olarak düşük kaldığı ortamları karşımıza getiriyor. Dolayısıyla üretimin kısıtlı kalma­ya devam ettiği günümüz koşullarında nakit sermayesi olanlar açısından alım yönündeki talebin devam edeceğini; ancak borçlanarak erişilebilirliğin ise daha da sorunlu hale gele­ceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Yeni dönemde kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine temmuz ayında 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Buna göre; Temmuz ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 65,07 olmasının ardından yüzde 65,07 olarak uygulanacak.

Örnek Kira Zammı Hesaplama;

Mevcut Kira Bedeli: 15 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %65,07

Kira Artış Tutarı: 9 bin 760 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24 bin 760 TL

Hayatı ertelemediğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle..

Samet Hızalan